ALGEMENE VOORWAADEN

Bij IN&OUT FIT vinden wij het erg belangrijk dat we duidelijke en transparante afspraken maken met onze klanten. Door klant te zijn bij IN&OUT FIT verklaar je de algemene voorwaarden en huisregels te hebben gelezen en te accepteren. Je kunt de algemene voorwaarden en de huisregels terugvinden op www.inoutfit.nl.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op lidmaatschapen en offertes.
Wij behouden ons het recht om onze algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen of aan te vullen.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 Actie: de aanbieding die IN&OUT FIT aan nieuwe leden aanbiedt. Contractduur en prijs wijken af van de standaardprijzen.
1.2 Stornokosten: een bedrag welke wordt gerekend bij een niet tijdige betaling.
1.3 Afwezigheid: wanneer je niet kan komen sporten om welke reden dan ook.
1.4 lidmaatschapskosten: het bedrag van het lidmaatschap dat je per maand moet betalen als je je hebt ingeschreven.
1.5 Lid: je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijk persoon bent vanaf 16 jaar en ouder. 
1.6 Financieel verantwoordelijke: degene die financieel verantwoordelijk is voor de lidmaatschapskosten.
1.7 Klant: iedere (rechts-)persoon, die met IN&OUT FIT een lidmaatschap heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.8 Upgrade: Een omzetting van een lidmaatschap waarbij de waarde en de contractduur van het lidmaatschap wordt vergroot.

1.9 Lidmaatschap: Het lidmaatschap die wordt aangegaan tussen jou en IN&OUT FIT door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je lidmaatschap.
1.10 Opzegtermijn: één volledige maand, welke ingaat van de eerste van de komende maand, wanneer je jouw lidmaatschap hebt opgezegd.
1.11 Incassoperiode: Een periode van een volledige kalendermaand
1.12 Diensten: alle soorten diensten die door IN&OUT FIT worden verkocht
c.q. geleverd die voorwerp van lidmaatschap kunnen zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van IN&OUT FIT.
1.13 Lidmaatschap: elke afspraak tussen Klant en IN&OUT FIT tot het verrichten van één of meer Diensten door IN&OUT FIT ten behoeve van Klant, conform het bepaalde in de door Klant ondertekende offerte.
1.14 Trainingslocatie: Locatie bedrijfspand van IN&OUT FIT.
1.15 Trainingsruimte: De ruimte waar de trainingen worden gegeven in het bedrijfspand van IN&OUT FIT.
1.16 Trainer: De natuurlijke persoon die met deskundige kennis en ervaring advies en begeleiding biedt op het gebied van beweging en voeding.
1.17 Lidmaatschap op afstand: een lidmaatschap die tussen IN&OUT FIT en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Lidmaatschap op afstand uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.18 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Lidmaatschap op afstand.
1.19 Bedenktijd: de termijn waarbinnen Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht bij de Lidmaatschap op afstand. 

ARTIKEL 2: AANMELDING
2.1 Je kan komen sporten als je ingeschreven staat in het ledensysteem van IN&OUT FIT. Lid worden gaat via een uitnodiging voor inschrijven bij IN&OUT FIT.

ARTIKEL 3: TOEGANG EN PERSOONSGEGEVENS
3.1 Wanneer je je hebt ingeschreven, worden jouw persoonsgegevens geregistreerd in onze registratie.
3.2 Door je in te schrijven bij IN&OUT FIT en het lidmaatschap te ondertekenen, geef je IN&OUT FIT de machtiging om de contributie door middel van automatische incasso te incasseren.
3.3 Jouw persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot IN&OUT FIT.
3.4 Jouw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
3.5 IN&OUT FIT heeft toestemming jouw persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie.

ARTIKEL 4: OFFERTE
4.1 Alle offertes zijn vrijblijvend. Offertes moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan Klant tot het doen van een aanbod. Offertes van IN&OUT FIT zijn 30 dagen geldig, vanaf de datum gemeld op de offerte.
4.2 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is IN&OUT FIT daaraan niet gebonden. Het Lidmaatschap komt dan niet onder deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IN&OUT FIT anders aangeeft.
4.3 IN&OUT FIT heeft het recht om meerkosten bij Klant in rekening te brengen indien de offerte is opgesteld door onjuiste of onvolledige informatie van Klant.
4.4 Een door IN&OUT FIT opgestelde offerte is een persoonlijk aanbod en is niet van toepassing op andere opdrachten
4.5 IN&OUT FIT behoudt zich het recht voor, opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP
5.1 Jouw lidmaatschap gaat officieel in vanaf het moment van inschrijving voor een onbepaalde tijd, met een minimum van drie volledige incassoperiodes, tenzij anders overeengekomen.
5.2 Wanneer je jonger dan 18 jaar bent heb je toestemming nodig van een ouder/verzorger om te kunnen inschrijven bij IN&OUT FIT. Dit kan door middel van het toestemmingsformulier in het inschrijfformulier
5.3 Behoudens het hierna gestelde, komt een Lidmaatschap met IN&OUT FIT eerst tot stand, nadat Klant online dan wel elektronisch akkoord heeft gegevens middels het boekingssysteem waar IN&OUT FIT mee werkt.
5.4 Indien IN&OUT FIT klant een verzoek heeft gestuurd voor het ondertekenen van het lidmaatschap, is de overeenkomst bevestigd zodra de klant (digitaal) heeft ondertekend.
5.5 Indien het Lidmaatschap elektronisch tot stand komt, treft IN&OUT FIT passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data en zorgt hij voor een veilige digitale omgeving. Indien Klant elektronisch kan betalen, zal IN&OUT FIT daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen
5.6 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken met en/of toezeggingen, binden IN&OUT FIT slechts indien deze door schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 6 BETALING EN BETALINGSVOORWAARDEN
6.1 De betaling voor je lidmaatschap vindt maandelijks plaats
6.2 Wij behouden ons het recht om onze prijzen en tarieven van lidmaatschappen en aanvullingen te indexeren en/of te wijzigen.
6.3 Prijsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. 
6.4 Wij mogen onze tarieven een keer per jaar, per 1 januari, verhogen. Als wij hiervan gebruik maken, geeft dat geen recht het lidmaatschap te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van het lidmaatschap plaatsvindt.
6.5 Prijsverhogingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd.
6.6 IN&OUT FIT is gerechtigd bij of na de totstandkoming van het lidmaatschap, alvorens (verder) te presteren, van Klant een voorschot te verlangen, welke Klant verplicht is te voldoen.
6.7 De verschuldigde gelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen in de Lidmaatschap. Facturen kan de klant terug in zijn/haar persoonlijke digitale omgeving.
6.8 De klant hoort ervoor te zorgen dat wij probleemloos de contributie kunnen incasseren. Wanneer dit niet lukt zijn wij genoodzaakt €5,00 stornokosten in rekening te brengen per mislukte incasso.
6.9 Wanneer het lidmaatschapsgeld niet op tijd hebt betaald, wordt de klant in gebreke gesteld. De klant is een rente verschuldigd van 5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.10 Indien er geen betaling plaatsvindt, zal IN&OUT FIT de diensten opschorten dan wel annuleren.
6.11 Indien tijdige betaling uitblijft is IN&OUT FIT steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de Lidmaatschap zonder schade plichting.
6.12 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Klant hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting van de Lidmaatschap.
6.13 De klant kan in geen enkel geval aanspraak maken op restitutie van de contributie of andere bedragen.

ARTIKEL 7: OPZEGGINGEN EN OMZETTINGEN
7.1 Wanneer de klant een omzetting wilt doen, naar een goedkoper lidmaatschap, is dit enkel toe gestaan na de eerste drie incasso perioden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen klant en IN&OUT FIT. Het lidmaatschap verhogen is ten alle tijden mogelijk.
7.2 Bij een upgrade en/of omzetting van jouw lidmaatschap gaat de startdatum per direct in. Vanaf dat moment start je nieuwe lidmaatschapstermijn.
7.3 Wanneer je jouw lidmaatschap wilt opzeggen, kan dit na de minimale duur van 3 maanden met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand, welke in gaat vanaf de eerste van de volgende maand.
7.4 Tussentijdse opzegging/bevriezen van een lidmaatschap is alleen mogelijk wanneer:
– Je een ander woonadres krijgt verder is dan 30 kilometer dan de vestiging. Dit wordt alleen aangenomen als je een officieel document inschrijving gemeente’ van de nieuwe woonplaats hebt als bewijs. Als dit document door ons is goedgekeurd dien je je lidmaatschap af te kopen naar de openstaande trainingen, zonder in achtneming van de opzegtermijn.
– Wanneer je geen gebruik meer kan maken van jouw lidmaatschap door een blessure of ziekte. Het lidmaatschap kan dan voor een maximum van 2 volledige incassoperiodes worden gepauzeerd. Wanneer je je lidmaatschap 2 volledige incassoperiodes stopzet, loopt deze dus ook 2 volledige incassoperiodes langer door. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met een officiële doktersverklaring als bewijs.
7.5 Wanneer je een lidmaatschap bent aangegaan heb je wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag dat je jouw lidmaatschap hebt afgesloten. 
7.6 Wanneer je besluit je lidmaatschap te herroepen kan dit schriftelijk per e-mail aan info@inoutfit.nl
7.7 Wanneer de klant het lidmaatschap wilt herroepen en je hier gedurende deze 14 dagen geen gebruik van maakt, dan is deze herroeping kosteloos. Als je het lidmaatschap wel gebruikt hebt in deze periode, dan is IN&OUT FIT gerechtigd kosten naar rato (vanaf de activering van je lidmaatschap tot de dag van de herroeping) voor het lidmaatschap in rekening brengen.
7.8 Een uitschrijving per e-mail, fax, online chat, social media, telefonische of mondeling verstuurd wordt deze niet in behandeling genomen.
7.9 Indien je je niet houdt aan de afspraken, huisregels of ongepast gedrag vertoont, mag IN&OUT FIT je toegang direct ontzeggen en jouw lidmaatschap per direct beëindigen. Hiervoor is IN&OUT FIT gerechtigd kosten naar rato (vanaf de activering van je lidmaatschap tot de dag van de herroeping) voor het lidmaatschap in rekening brengen.
7.10 Wanneer je nog openstaande bedragen hebt, moeten deze eerst worden voldaan voordat het lidmaatschap kan worden stopgezet
7.11 Eventuele openstaande trainingen kunnen niet meer gebruikt worden na het beëindigen van het lidmaatschap.
7.12 Indien Klant de Lidmaatschap beëindigt, heeft hij/zij geen recht op restitutie van reeds (vooruit) betaalde bedragen.

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Gebruik maken van de faciliteiten van IN&OUT FIT is geheel op eigen risico.
8.2 Wanneer je hoofdbetaler bent, ben je te allen tijde verantwoordelijk voor het lidmaatschap. Bij achterstallige betalingen worden alle leden aansprakelijk gesteld (in geval van DUO training).
8.3 Wij zijn niet aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel die je oploopt in onze gym.
8.4 We adviseren om geen waardevolle spullen mee te nemen.
8.5 Wij zijn niet aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van IN&OUT FIT.
8.6 De klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan onze eigendommen, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld aan de klant is te wijten.
8.7 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van IN&OUT FIT beperkt tot 100% van de op grond van de Lidmaatschap door IN&OUT FIT aan Klant gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), met een maximum van € 2.500, -. IN&OUT FIT is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade van Klant, De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Lidmaatschap voor de prestaties van IN&OUT FIT in de periode van één (1) maand voorafgaande aan het verzuim van IN&OUT FIT.
8.8 Voor IN&OUT FIT geldt een inspanningsverplichting met betrekking tot de Diensten. IN&OUT FIT kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door Klant gestelde doel.
8.9 Wij bieden geen vrije trainingsabonnementen aan, tenzij anders overeengekomen.
In dit geval geldt het volgende:
– Fitness kan risico’s met zich meebrengen. Wanneer je gebruik maakt van onze faciliteiten ben je zelf verantwoordelijk om te weten wat je aan kunt. Het gebruik van de faciliteiten is je eigen risico. Bij twijfel over je fysieke conditie raden we je aan deskundig advies te vragen aan een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van trainen is.
– Het is niet toegestaan om risicovolle activiteiten te verrichten tijdens het vrij trainen, of gebruik te maken van sportfaciliteiten welke u nog niet eerder heeft gebruikt. Wij raden u altijd aan om samen met iemand te trainen, dit i.v.m. uw eigen veiligheid.
8.10 De trainingslocatie is van 6:00 – 23:00 uitsluitend toegankelijk maximaal zes personen (inclusief personeel).
8.11 De klant kan alleen gebruik maken van de trainingsruimte. De bar en sanitaire voorzieningen zijn enkel geopend bij aanwezigheid van een medewerker.
8.12 Het is niet toegestaan om toegang te verlenen aan iemand anders of zonder toestemming van IN&OUT FIT een introducee mee te nemen. Doet u dit wel, dan wordt er €50 per gebeurtenis in rekening gebracht.

ARTIKEL 9: ANNULERING, ZIEKMELDING, VAKANTIE EN OVERMACHT e
9.1 Indien Klant niet aanwezig kan zijn bij een afspraak, door o.a. ziekte, dient de klant dit zo spoedig mogelijk door te geven aan IN&OUT FIT. Alle afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien een afspraak minder dan 24 uur van te worden wordt afgezegd, dan is IN&OUT FIT gerechtigd om de kosten van de Diensten door te berekenen.
9.10 Bij ziekte van de trainer wordt de klant op de hoogte gebracht en zal de training worden verplaats, zonder vervaldatum.
9.11 Vakanties van de trainer worden ruim van tevoren aangekondigd, doch in ieder geval twee weken van tevoren. 

9.12 Op algemene erkende feestdagen worden activiteiten geannuleerd, mits anders overeengekomen.
9.13. In geval van overmacht heeft IN&OUT FIT het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Lidmaatschap op te schorten, dan wel de Lidmaatschap geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat IN&OUT FIT daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
9.14 Indien door overmacht de te leveren Dienst(en) meer dan één (1) maand vertraagd wordt, kunnen beide partijen de Lidmaatschap beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.
9.15 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de Lidmaatschap redelijkerwijs door Klant niet meer van IN&OUT FIT kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, epidemieën of pandemieën zoals het coronavirus, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van IN&OUT FIT personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij IN&OUT FIT c.q. bij haar leveranciers, wanprestaties door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.
9.16 Indien IN&OUT FIT bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een Lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is IN&OUT FIT gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie

ARTIKEL 10: VEILIGHEID
10.1 IN&OUT FIT hanteert cameratoezicht in het kader van veiligheid en toegangscontrole.
Bij het aangaan van het lidmaatschap geeft u toestemming voor verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens, camera toezicht/ opnames en gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacyverklaring. Deze kunt u terugvinden op de website: www.inoutfit.nl
10.1 Klant garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke
Klant zal geen gebruik maken van alle door IN&OUT FIT aangeboden Diensten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden.

ARTIKEL 11: KLACHTENBEHANDELING
11.1 Indien je klachten hebt vind we dat erg jammer, maar we horen dat uiteraard graag. Je kunt dan altijd bij ons terecht, via telefoon of email.  
11.2 Wij vragen hierbij om jouw NAW-gegevens te vermelden en de omschrijving van de klacht. Wij zullen dan zorgen voor een goede afwikkeling van de klacht

ARTIKEL 12: EIGENDOMMEN
12.1 Alle rechten op documenten, bestanden, rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s en andere producten van intellectueel karakter, waar IN&OUT FIT gebruik van maakt en aan Klant ter beschikking zijn gesteld tijdens de Lidmaatschap behoren toe aan IN&OUT FIT.
12.2 Het is Klant verboden de producten van Intellectueel karakter te openbaren, te verspreiden, dan wel aan derden ter beschikking te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IN&OUT FIT, aan welke toestemming IN&OUT FIT voorwaarden mag verbinden en welke toestemming IN&OUT FIT ook zonder opgaaf van redenen mag weigeren.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op alle Lidmaatschappen tussen Klant en IN&OUT FIT waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 14: HUISREGELS
14.1 Het is niet toegestaan om geluids- en/of beeldopnamen van personeel of leden zonder toestemming te maken en te publiceren.
14.2 Het is niet toegestaan in de trainingslocatie te roken, alcohol of drugs te gebruiken.
14.3 Het gebruik van etenswaar op de sportvloer is niet toegestaan.
14.4 Bij alle activiteiten en gebruik van de faciliteiten die door IN&OUT FIT worden aangeboden dient te allen tijde gepaste sportkleding te worden gedragen met schone schoenen.
14.5 Het gebruik van een handdoek op alle toestellenis verplicht.
14.6 Het reinigen van de toestellen, halterbankjes, gewichten en machines is na ieder gebruik verplicht middels de daartoe beschikbaar gestelde desinfectiemiddelen.
14.7 Gebruik de toestellen alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden. Laat een toestel of halter-stang na gebruik direct weer volledig afgeladen en schoon achter en ruim losse gewichten die u gebruikt op.
14.8 Klanten die aan het trainen zijn mogen de deur voor anderen NIET openmaken;

ARTIKEL 15: SLOT
15.1 Door inschrijving verklaar je de algemene voorwaarden en huisregels te kennen, te accepteren en hiernaar te handelen.
15.2 De algemene voorwaarden en de huisregels vind je op de website.
15.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
15.4 Indien IN&OUT FIT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat IN&OUT FIT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
15.5 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen IN&OUT FIT en Klant en gelden alleen voor de desbetreffende Lidmaatschap.
15.6 Eventuele voorwaarden van Klant worden niet door IN&OUT FIT aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door het management van IN&OUT FIT.